Regulamin Budżetu Obywatelskiego


Jako Stowarzyszenie ReaktorB7 , bardzo bliskie są nam zagadnienia związane z funkcjonowaniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochni. Uważamy, że jest to jedna z najlepszych form aktywizowania społeczeństwa obywatelskiego , pozwalająca czynnie współuczestniczyć mieszkańcom miasta w procesie inwestycyjnym.

Nasze obserwacje i analizy dotyczące procesu funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Bochni oraz innych miastach , a także wyniki przeprowadzonej , wśród mieszkańców miasta, ankiety, skłoniły nas do złożenia propozycji zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego , na ręce Pana Burmistrza Stefana Kolawińskiego. Poniżej publikujemy ich treść, jako pierwszy krok do szerszych konsultacji w tym zakresie , a ostatecznie do wprowadzenia zmian w regulaminie tegorocznego   Budżetu Obywatelskiego.

„Szanowny Panie Burmistrzu.
W związku toczącą się dyskusją społeczną, której staramy się być częścią, składamy na
Pana ręce, uzupełnione o wnioski z przeprowadzonej przez stowarzyszenie REAKTOR B7
ankiety internetowej, w której wzięło udział niemalże 300 osób, propozycje nowelizacji
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
Mając na względzie fakt, że ponad 94% ankietowanych uważa że Budżet Obywatelski
jest potrzebny, ufamy, iż nasze działania i opublikowane materiały przyczynią się go wzrostu
zainteresowania kolejnymi edycjami bocheńskiego Budżetu Obywatelskiego, większą
aktywnością obywateli i większą frekwencją podczas głosowania.
Proponowane brzmienie wybranych punktów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego po
zmianach:

1. Punkt 2 w paragrafie I – ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Budżet Obywatelski to środki, nie mniejsze niż 1% ogólnej kwoty Budżetu Miasta,
wyodrębnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia (zwanej dalej Miastem) i
przeznaczone na realizację zadań ogólnomiejskich oraz zadań osiedlowych.
2. Punkt 1 w paragrafie II – PROJEKTY
Ze środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty należące do zadań
własnych gminy, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku, bez ograniczeń przedmiotowych
z zastrzeżeniem, iż wartość zgłaszanych projektów infrastrukturalnych nie może przekroczyć
50% dostępnej puli środków oraz muszą być dostępne do użytku publicznego bez ograniczeń
czasowych.
3. Punkt 4 w paragrafie II – PROJEKTY
Zadanie, o którym mowa w pkt. 1, zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinno być
zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Bochnia, nieobciążonym na
rzecz osób trzecich, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych, które dotyczą obiektów
zajętych na działalność jednostek organizacyjnych Gminy.
Jednocześnie dopuszcza się lokalizację projektów, na terenach niestanowiących
własności Gminy Miasta Bochnia. W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na
nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu Gminy Miasta Bochnia, do formularza
należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej w celu realizacji
projektu, użytkowania przez okres trwania projektu i jego wykorzystywania w formie bezpłatnego użyczenia. Przy wyborze lokalizacji projektodawcy zobowiązani są brać pod uwagę
brak ograniczeń w dostępie do zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wydarzeń,
inwestycji itd. Korzystanie z nich powinno być bezpłatne.
4. Punkt 6 w paragrafie II – PROJEKTY
Koszt zgłaszanego projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego, nie
może przekroczyć kwoty jaką przeznaczono dla zadań ogólnomiejskich. Nie dotyczy to
projektów zakładających budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury miejskiej.
Koszt zgłaszanego projektu ogólnomiejskiego, zakładających budowę, rozbudowę lub
remont infrastruktury miejskiej nie może być większy niż 50% ogólnej kwoty ustalonej dla zadań
ogólnomiejskich.
5. Punkt 7 w paragrafie II – PROJEKTY
Projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 100 mieszkańców
miasta. W takim przypadku wartość, do jakiej może być finansowany projekt – za wyjątkiem
proj. infrastrukturalnych – jest określona kwotą ustaloną dla zadań ogólnomiejskich.
6. Punkt 15 w paragrafie III – WERYFIKACJA PROJEKTÓW
Zapis jest niespójny merytorycznie i sprzeczny z pkt 14 art. II i pkt I art III, zakłada
składanie projektów w zarządach osiedli i weryfikację formalną projektów przez Zarządy
Osiedla. Proponujemy całkowite jego wykreślenie.
7. Punkt 1 w paragrafie III – WERYFIKACJA PROJEKTÓW
Sprawdzenia wszystkich złożonych projektów pod względem formalno-prawnym i
merytorycznym dokonują właściwe merytorycznie Wydziały Urzędu Miasta Bochnia. W
przypadku odmowy realizacji projektu podmiot podejmujący decyzję powinien przedstawić
wnioskodawcy i odpowiedniej jednostce Urzędu Miasta pełną pisemną informację o powodach
odrzucenia projektu.
8. Punkt 8 w paragrafie V – WYBÓR PROJEKTÓW
Niewykorzystane środki przeznaczone w danym roku na Budżet Obywatelski będą
rezerwą celową do czasu podpisania wszystkich umów na wykonanie zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Rezerwa może być wykorzystana na powiększenie kosztów realizacji projektu,
w kwocie nie większej niż 10% jego wartości oraz nie większej niż 30% ogólnej kwoty rezerwy.
Niewykorzystane środki z rezerwy BO zostają postawione do dyspozycji Burmistrza Gminy
Miasta Bochnia.
9. Punkt 1 w paragrafie VI – REALIZACJA PROJEKTÓW
Projekty zatwierdzone w głosowaniu mieszkańców są realizowane przez Miasto w
ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.
W trakcie procesu inwestycyjnego lub realizacji zadania o charakterze niematerialnym,
projektodawca jest informowany o bieżących postępach
w realizacji projektu przez odpowiedni Wydział Urzędu Miasta Bochnia lub kierownictwo
podległej jednostki organizacyjnej UM. W przypadku realizacji o charakterze infrastrukturalnym,
projektodawca będzie poinformowany
o terminie odbioru inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mógł
w nim uczestniczyć z prawem do wyrażenia opinii będącej integralną częścią protokołu odbioru.
Jednocześnie przy odbiorze wykonania projektu infrastrukturalnego bezwzględnie
wymagana jest obecność Radnego, odpowiedniego dla lokalizacji wykonania projektu lub
Przewodniczącego Rady Miasta z prawem do wyrażenia opinii będącej integralną częścią
protokołu odbioru.

10. Punkt 6 w paragrafie VI – REALIZACJA PROJEKTÓW
Wszystkie zrealizowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone
stosownymi tablicami informacyjnymi, a w przypadku projektów o charakterze niematerialnym
informacja o pochodzeniu środków finansowych będzie podana w materiałach promocyjnych,
edukacyjnych, prasowych itp.

11. Przygotowanie raportu końcowego
Wnioskujemy o dodanie punktu do regulaminu o brzmieniu:
Na zakończenie zadań z realizacji Budżetu Obywatelskiego powstanie raport końcowy
wykonania Budżetu Obywatelskiego za dany rok, który zostanie zrealizowany przez Wydział
Inwestycji Urzędu Miasta Bochnia do ostatniego dnia lutego następnego roku. Raport
zawierałby opisy inwestycji, przebieg realizacji oraz dokumentacje fotograficzną.

Dzięki temu raport stałby się równocześnie pierwszym narzędziem promocyjnym Budżetu Obywatelskiego na następny rok.

Powyższe propozycje zmian zostały przeanalizowane na podstawie regulaminów
Budżetu Obywatelskiego w innych miastach, badań ankietowych, wywiadów środowiskowych
przeprowadzonych wśród mieszkańców miast, w których realizowane są projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku
Zespół Reaktor B7”