Petycja wspierająca przedsiębiorców


PETYCJA

DO BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA

Działając w imieniu Wnoszącego petycję stowarzyszenia Reaktor B7, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, w związku z aktualnym stanem pandemii COVID-19, składam petycję w sprawie podjęcia przez Pana Burmistrza działań w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy dla bocheńskich przedsiębiorców, a to poprzez:

  1. Niezwłoczne utworzenie portalu internetowego z funkcjami wspierającymi e-handel przeznaczonego dla bocheńskich przedsiębiorców, umożliwiającego ww. przedsiębiorcom nieodpłatne informowanie internautów o prowadzonej działalności gospodarczej

  1. Niezwłoczne przeprowadzenie za pośrednictwem lokalnych mediów akcji promocyjnej portalu internetowego wskazanego ad. I, połączonej z promocją idei wspierania handlu lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z walorami solidarności lokalnej, walki z COVID-19 (aspekt zdrowotny) oraz ekologicznym charakterem promowanych rozwiązań.

Nadto, działając w imieniu Stowarzyszenia, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach udzielam zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

UZASADNIENIE

Na wstępie wskazać należy, że niniejsze pismo rozpatrzone winno zostać przez Burmistrza Miasta Bochnia w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, a to z uwagi na fakt, iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  1. Wniesiona została ona przez osobę prawną,
  2. Złożona została w interesie publicznym,
  3. Przedmiotem petycji jest podjęcie działania w sprawie życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W związku z pandemią COVID-19, w szczególności w ostatnich dniach, Stowarzyszenie Reaktor B7 odbiera sygnały od wielu lokalnych przedsiębiorców, sugerujących, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu promowanie wśród bochnian produktów i usług wytworzonych i oferowanych przez tych lokalnych przedsiębiorców. W naszej ocenie wsparcie polegające na przeprowadzeniu działań wskazanych na wstępie niniejszej petycji może istotnie przyczynić się do utrzymania miejsc pracy i przetrwania na rynku szeregu lokalnych przedsiębiorców, którzy w dobie pandemii COVID-19, mimo że prowadzą swoje firmy nieraz od kilkudziesięciu lat, zmuszeni są rozważyć ich zamknięcie. Interes publiczny jest w tej sytuacji oczywisty. Lokalni przedsiębiorcy zapewniają setki miejsc pracy w naszym mieście. Ewentualna likwidacja przedsiębiorstwa na terenie Bochni może doprowadzić do sytuacji znaczącego zwiększenia się stopy bezrobocia na terenie naszego miasta, a co za tym idzie – w wielu przypadkach ubóstwa czy też wykluczenia społecznego. Zmniejszenie bazy podatkowej nie tylko negatywnie wpłynie na lokalne finanse, ale również przełoży się na problemy związane z ubytkami w tkance miejskiej. Przykładem niech będą skutki długotrwałego braku wynajęcia lokali użytkowych . Nie ukrywamy, że przy okazji wzmacniania funkcji marketingu internetowego i e-handlu, liczymy również na sprzężenie działań z dbałością o estetyzacje przestrzeni miasta, w oparciu o Uchwałę krajobrazową

Ową okoliczność dostrzegły w ostatnich dniach władze województwa małopolskiego, które zapoczątkowało akcję promocyjną pn. „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!” Jednym z działań w ramach ww. akcji promocyjnej jest akcja pn. „Małopolska Poleca. Kupuj u lokalnych producentów” (link do akcji: https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-poleca – przyp. Autora). Pod wskazanym wyżej adresem strony www można zapoznać się z ofertą lokalnych producentów, tym samym, jak stwierdzają autorzy akcji, „dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć chociaż cześć małopolskich producentów żywności.”

W ocenie wnoszącego petycję Bochnia potrzebuje podobnych działań, które jednak nie skupią się wyłącznie na lokalnych producentach, lecz także na lokalnych przedsiębiorcach jako takich, np. lokalnych sklepikach handlujących towarem, który niekoniecznie został wytworzony przez nich samych. Owa pomoc jest szczególnie ważna w dobie pandemii COVID-19, kiedy to branża zamówień internetowych odnotowała w niektórych obszarach wzrost zamówień nawet o 300% (branża spożywcza – przyp. Autora).

W aktualnej sytuacji, kiedy każdy tydzień stanowi „być albo nie być” dla wielu lokalnych firm koniecznym jest podjęcie wszelkich doraźnych działań mogących przynieść realną pomoc. Mając powyższe na względzie wnioskujemy w pierwszej kolejności niezwłoczne utworzenie portalu internetowego przeznaczonego dla bocheńskich przedsiębiorców, umożliwiającego tym przedsiębiorcom nieodpłatne, z podziałem na branże, informowanie internautów o prowadzonej działalności gospodarczej (adres, adres e-mail, przedmiot działalności, telefon, strona www, oferta itp.). Powyższe działanie nakierowane jest na zwiększenie świadomości lokalnych konsumentów nie tylko co do oferty, ale w wielu przypadkach w ogóle co do istnienia szeregu podmiotów prowadzących różnorodne działalności gospodarcze na terenie Bochni.

Pierwsze działanie nie odniesie najpewniej pożądanego skutku jeśli utworzeniu portalu internetowego nie będzie towarzyszyła jego akcja promocyjna za pośrednictwem lokalnych mediów. Szczególnie istotnym jest przy tym przedstawienie lokalnej społeczności idei wspierania lokalnej produkcji i handlu oraz pozytywnych jego aspektów zarówno w zakresie:

  1. Solidarności lokalnej – vide utrzymanie miejsc pracy i zapobieganie ubożeniu społeczności lokalnej,

  2. Walki z COVID-19 – rozsądne ograniczenie zamówień internetowych do towarów niedostępnych lokalnie ograniczy przemieszczanie się między różnymi częściami Polski, co w aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest w zupełności wskazane,

  3. Ekologicznego charakteru handlu lokalnego – redukcja pyłów zawieszonych generowanych przez transport samochodowy przesyłek.

Oczywiście owe ww. doraźne działania nie mogą przesłaniać koniecznych do podjęcia działań długofalowych, takich jak m.in. wprowadzenie Karty Bochniaka promującej mieszkańców Naszego Miasta płacących swoje podatki w Bochni (system ulg i zniżek miejskich) czy też innych mechanizmów, których wdrożenie nie jest możliwe ad hoc, a które z pewnością mogą przyczynić się do trwałego utrwalenia pożytecznej idei wspierania lokalnej produkcji i handlu. W aktualnej sytuacji, kiedy koniecznym jest wdrożenie środków pomocowych w okresie maksymalnie kilku tygodni, koniecznym było zaproponowanie środków dających się realnie zrealizować w tak zakreślonych ramach czasowych. W naszej opinii, Burmistrz Miasta Bochnia jako podmiot posiadający niezbędne kompetencję i zasoby, stanowi najbardziej adekwatnego adresata niniejszej petycji.

Z wyrazami szacunku,

Reaktor B7 – Pełnomocnik

Bochnia, dnia 11 V 2020 r.